СВЕТОДИОДНИ ПРОДУКТИ
ОСВЕТЯВАЙТЕ ИКОНОМИЧНО, ЕКОЛОГИЧНО И ТЕХНОЛОГИЧНО
СВЕТОДИОДНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТА И РЕКЛАМАТА
Офис: 02 975 5050 Магазин: 0887 861 453 mail to: sale@prolightbg.com
ПРОДУКТИ ДОВЕРЕТЕ СЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОПИТА НА ПРО ЛАЙТ БГ

ОБЩИ ГАРАНИОННИ УСЛОВИЯ


Фирма Про Лайт БГ ООД предлага продукти, които изискват професионални познания при експлоатация, монтаж, настройки и пуск. По тази причина, фирмата не носи отговорност за събития настъпили вследствие на некомпетентно отношение с продуктите, непознаване на законите на електротехника и електроника и намеса в схемните решения.

За всички свои продукти фирмата предоставя ограничена гаранция за качество и надеждност, при условие, че продукта е ползван по предназначение, съгласно предписанията за монтаж и експлоатация и не е нарушена целостта му.

С акта на покупка / доставка клиентът декларира, че е съгласен с настоящите гаранционни условия!

Безплатната Гаранция не е валидна:

- при несъотвествие между данните в документите и рекламирания продукт или опит за подправяне на гаранционната карта, фактурата или касовия бон;

- при причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници, прах, растения, животни, агресивни среди или други;

- при повреди или промяна на параметрите на продукта вследствие на събития свързани с непреодолима сила (force major), като наводнения, земетресения, пожари, токови удари, промени в мрежовото захранване, излагане на преки слънчеви или други лъчи, без значение дали продукта е бил включван или не;

- при работа с нестандартна захранваща мрежа, неправилно занулена/заземена мрежа, свързване към други неподходящи или неоригинални устройства, неоригинални зарядни устройства и други подобни;

- за всички външни части, които могат да бъдат увредени по невнимание на клиента – корпуси, кутии, аксесоари, адаптери както и непознаване инструкцията за експлоатацията на уреда;

- при неспазване на предписания режим за монтаж и експлоатация;

- при намеса от страна на клиента или трето лице в схемата на продукта, опити за ремонт, нарушаване на пломбите, промяна на параметри и/или външен вид;

- при несъобразяване с предписания клас на безопасност (IP-class) и съхранение / експлоатация в агресивни среди, некачествена или несъвместима изолация на окабеляването;

- ако, клиентът не представи поне един от следните документи – гаранционна карта, касова бележка или фактура.

Безплатната Гаранция е валидна:

- при представяне на поне едни от следните документи – гаранционна карта, касова бележка или фактура;

- ако продуктът е здрав, в оригинална опаковка, ако такава е доставена, без следи от намеса;

Предоставената от фирмата гаранция към дилърите на фирмата се разпростира и върху техните клиенти непряко при предоставяне на съответния документ издаден от дилъра.

Гаранцията е валидна при доставяне на продукта до магазин/склад/сервиз на фирмата за сметка на клиента. Фирмата не поема нито една от посоките на стоката до или от сервиза/магазина;

За продукти, които са били монтирани с помощта на скеле, повдигащи механизми или други подобни съоръжения, фирмата осигурява безплатен гаранционен сервиз при условие, че клиентът осигури за своя сметка безопасен достъп на сервизния екип до продукта.

По време на престоя на продукта в сервиза, фирмата не е длъжна да осигурява друг такъв.

Гаранционното поддържане покрива само неизправности вследствие на фабрични дефекти.

Фирмата отстранява проблеми по продуктите на клиенти загубили безплатната гаранция или с изтекла такава срещу заплащане. Сервизът ни изготвя план сметка за одобрение от клиента.

Фирмата предлага светодиодни продукти с различен клас на безопасност (IP).

Клиентът е длъжен да съобразява посочения клас и да ползва продукта съгласно предписанията.

Продукти с клас IP20-IP64, са предназначени за ползване в закрити помещения, с нормална влажност и не са подходящи за външен монтаж и приложения. Продуктите за външен монтаж са с клас на безопaстност IP65-IP67. Използването на продукти от този клас изисква всички връзки към и от продукта да са осъществени в изискванията за този клас.

За всички групи продукти е в сила изискването за осигуряване на конвекция при монтажа.

Фирмата не носи отговорност за събития настъпили вследствие на намеса на клиента в електрическата схема на продуктите, при разглобяването на продукта и/или модифицирането му, при неправилно свързване, при поставянето на продукта в среда извън допустимата, при ползването му не по предназначение, при нанесени механични повреди, при нарушаване на целоста му. За реализации и приложения осъществени от наши клиенти и оразмерени самостоятелно от тях, фирмата не носи отговорност. За всички от изброените случаи, клиентът губи предоставената безплатна гаранция.

Ако друго не е упоменато, доставчикът (продавачът) предоставя обичайна гаранция за качество и надеждност в срок от 12 месеца от датата на получаване на стоката от клиента, освен в случаите когато срокът е изрично посочен към конкретния продукт. При сложни приложения, фирмата може да предостави различни гаранционни срокове за различните компоненти на приложението. Например - 36 месеца за соларния панел, 24 месеца за светодиодната част и 12 месеца за захранващите устройства, батериите или механичната конструкция.

Претенции за дефекти и некомплектност не се признават, ако стоката е закупена като преоценена.

Преоценените стоки/продукти са без гаранция. За разлика от тях, стоките с промоционална цена не са преоценени, но имат съкратен гаранционен срок указан на офертата.

Фирмата си запазва правото да променя без предизвестие външния вид на продуктите, които могат да се отличават от посочените в снимковия материал. Тези промени са свързани с усъвършенстване на изделията и не оказват отрицателно влияние на качеството им.

При възникаване на гаранционен проблем стоката се предоставя за проверка в сервиза за издаване на констативен протокол, мнение или схема-калкулация за причините за възникване на проблема. По преценка на сервиза, стоката се поправя или заменя със същата или друга такава, близка по технически параметри в срок от седем работни дни от постъпването й в сервиза на фирмата. Ако се налага по-дълъг срок, гаранцията се удължава с толкова дни, колкото трае ремонта минус 7 дни.

По време на престоя на стоката/продукта в сервиза, фирмата не е длъжна да осигурява друга такава.

Гаранционните условия не са в сила за батериите. Фирмата се задължава при продажбата остатъка от срока на годност, нанесен от производителя им, да не е по-малък от една година. Изключение правят зареждаемите акумулатори за соларни системи и продукти, където се посочва отделно гаранционния срок.

Фирмата отстранява проблеми по продуктите на клиенти загубили гаранция или с изтекла такава срещу заплащане.

Про Лайт БГ ООД използва и свързани фирми за извършване на гаранционно обслужване за някои от предлаганите продукти. Тези фирми изцяло поемат дейностите по отстраняване на проблема, при посочените по-горе условия. Про Лайт БГ ООД или сервизната фирма издават гаранционна карта описваща подробно конкретния продукт, модел, номер, количество, дата и посочва конкретните телефони за връзка.

ДРУГИ

Оразмерявайте контурите с 10-15% над паспортната им мощност за да стабилизирате режима на работа и надеждността на продукта. Съобразявайте коефициента на ефективност на захранващите устройства преди включването им към светодиоден продукт или контур.

Поради многообразието от продукти и постоянното разширение на стоковата листа е възможно да предлагаме продукти неупоменати по-горе. Въпреки това, те отговарят на груповите характеристики и необходимите обозначения. Ако случайно получите продукт без указани потребителски характеристики позвънете в офиса или се свържете с магазина , от където сте закупили продукта за да получите необходимите ви данни. При съмнение относно начина на свързване или ползване на продукта се обърнете към наш представител. Не рискувайте с неподходящи захранващи устройства, адаптери или неоразмерени токови схеми. Освен, че ще повредите продукта и ще загубите гаранцията, съществува опастност от злополуки.

При внимателно спазване на предписаните указания е възможно сами да реализирате различни приложения. Фирмата носи ограничена отговорност по отношение на предлаганите продукти, предназначени за изработване на LED приложения, като обръща внимание на факта, че те са насочени за ползване от професионалисти в областа на електрониката.

Фирмата носи ограничена отговорност за посочените стойности на параметрите и техните толеранси, като се позовава на верността им подадена от производителя или замерени в условията на фирмата. Причината е, че някои от оптическите параметри се замерват със сложна и скъпо струваща лабораторна апаратура, притежавана само от производителя.

© 2008 Pro Lightbg BG